وزارت جهاد کشاورزی

همکاری تستاپ با وزارت جهاد کشاورزی در اجرای طرح مدیریت استعداد جهاد کشاورزی

طرح مدیریت استعداد وزارت جهاد کشاورزی

همکاری تستاپ و وزارت جهاد کشاورزی

سامانه آنلاین ارزیابی و آزمون تستاپ این افتخار را دارد که با وزارت جهاد کشاورزی همکاری می کند. وزارت جهاد کشاورزی در اجرای پروژه طرح مدیریت استعداد جهاد کشاورزی از سامانه تستاپ بهره جسته است. تستاپ در این طرح برگزارکننده آزمون هایی است که نشان دهنده توانایی و استعدادهای افراد می باشد.

طرح مدیریت استعداد جهاد کشاورزی

مهم ترین اهداف پروژه ملی مدیریت استعداد جهاد کشاورزی

جهاد کشاورزی در طرح مدیریت استعداد به دنبال تحقق اهدافی از جمله:

  • شناسایی افراد مستعد
  • ایجاد آمادگی شغلی در کارکنان مستعد برای تصدی مشاغل کلیدی در آینده
  • تسهیل فرآیند ارتقاء شغلی کارکنان مستعد
  • فرآهم شدن بستر ارزش آفرینی افراد مستعد
  • ایجاد پویایی در ساختار نیروی انسانی موجود وزارت متبوع در بلند مدت

لازم به ذکر است به زودی این طرح در سرتاسر کشور اجرایی خواهد شد.

مدیریت استعداد جهاد کشاورزی

تستاپ سامانه آنلاین ارزیابی و آزمون در طرح مدیریت استعداد وزارت جهاد کشاورزی

تستاپ سامانه آنلاین ارزیابی و آزمون در طرح مدیریت استعداد وزارت جهاد کشاورزی این افتخار را داشته است که برگزارکننده آزمون های این طرح در جهاد کشاورزی استان سمنان باشد.

تستاپ در این طرح آزمون هایی نظیر آزمون دیسک، آزمون هالند و آزمون هوش هیجانی را برگزار کرده و نتیجه آن را به صورت تجمیعی به وزارت جهاد کشاورزی ارائه داده است.

به زودی این طرح در سرتاسر کشور اجرایی می شود.

آزمونهای مرتبط

تست رفتارشناسی دیسک

تست مدل رفتاری دیسک (DISC)

دیسک یکی از محبوب ترین تست های رفتارشناسی است و کاربردهای زیادی در زمینه های توسعه فردی،خانوادگی،شغلی و سازمانی دارد.مهم ترین مزیت آزمون دیسک نسبت به آزمون های دیگر سادگی این آزمون است.

تست نئو فرم بلند

تست نئو فرم بلند

آزمون آنلاین نئو (NEO PI-R) یکی از آزمون های معتبر نئو است.این آزمون ویژگی های شخصیتی بهنجار را در توزیع طبیعی اندازه می گیرد.

mbti

تست شخصیت شناسی MBTI

آزمون آنلاین MBTI ، پرسشنامه ای است که هدف از طراحی آن، اندازه‌گیری ترجیحات فرد در فهم دنیا و چگونگی تصمیم‌گیری است