سازمان شهردای اصفهان

همکاری تستاپ و سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان

همکاری تستاپ و سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان

سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان

سامانه آنلاین ارزیابی و آزمون تستاپ این افتخار را دارد که با سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان همکاری می کند. این سازمان در اجرای پروژه طرح ارزیابی کارمندان خود از سامانه تستاپ بهره جسته است.

تستاپ در این طرح برگزارکننده آزمون های روانشناسی و منابع انسانی است که می تواند در این ارزیابی، نشان دهنده توانایی و استعدادهای افراد باشد.

هدف از این طرح چیست؟

  • شناسایی افراد مستعد
  • ایجاد آمادگی شغلی در کارکنان مستعد برای تصدی مشاغل کلیدی در آینده
  • بهبود منابع انسانی سازمان
  • فرآهم شدن بستر ارزش آفرینی افراد مستعد

چگونگی همکاری تستاپ با سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان

تستاپ سامانه آنلاین ارزیابی و آزمون در طرح ارزیابی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برگزارکننده آزمون های دیسک، نئو فرم کوتاه و تست mbti در این سازمان می باشد.

در این ارزیابی به کمک آزمون های منابع انسانی تستاپ، افراد مستعد در سازمان شناخته می شوند که این امر باعث می شود سازمان شناخت بهتری از کارمندان خود داشته باشد.

تستاپ در این طرح گزارشات کامل و جامعی را در اختیار سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان قرار می دهد.

آزمونهای مرتبط

تست رفتارشناسی دیسک

تست مدل رفتاری دیسک (DISC)

دیسک یکی از محبوب ترین تست های رفتارشناسی است و کاربردهای زیادی در زمینه های توسعه فردی،خانوادگی،شغلی و سازمانی دارد.مهم ترین مزیت آزمون دیسک نسبت به آزمون های دیگر سادگی این آزمون است.

تست نئو فرم بلند

تست نئو فرم بلند

آزمون آنلاین نئو (NEO PI-R) یکی از آزمون های معتبر نئو است.این آزمون ویژگی های شخصیتی بهنجار را در توزیع طبیعی اندازه می گیرد.

mbti

تست شخصیت شناسی MBTI

آزمون آنلاین MBTI ، پرسشنامه ای است که هدف از طراحی آن، اندازه‌گیری ترجیحات فرد در فهم دنیا و چگونگی تصمیم‌گیری است