سمینار تکنولوژی‌های منابع انسانی

آذر ماه ۱۳۹۸ –  برج میلاد

سخنرانان

حامیان مادی و معنوی

شرکای تجاری