جستجو

Network Plus

Network Plus

25,000 تومان 10 سنتاپ
669 4 0

مبانی کامپیوتر Computer Fundamentals

مبانی کامپیوتر Computer Fundamentals

15,000 تومان 10 سنتاپ
215 5 1

ويندوز Windows

ويندوز Windows

14,000 تومان 7 سنتاپ
215 3 0

Exam 98-364 Database Fundamentals

Exam 98-364 Database Fundamentals

10,000 تومان 6 سنتاپ
140 5 2

Exam 70-461 Queriying Microsoft SQL Server 2012/2014

Exam 70-461 Queriying Microsoft SQL Server 2012/2014

12,500 تومان 10 سنتاپ
165 4 4

Exam 70-462 Administering Microsoft SQL Server 2012/2014

Exam 70-462 Administering Microsoft SQL Server 2012/2014

15,000 تومان 10 سنتاپ
217 6 0

Exam 70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012

Exam 70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012

36,000 تومان 9 سنتاپ
488 6 0

Exam 70-698 Installing and Configuring Widnows 10

Exam 70-698 Installing and Configuring Widnows 10

14,000 تومان 10 سنتاپ
121 3 10

Exam 70-740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

Exam 70-740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

18,000 تومان 8 سنتاپ
137 6 2

آزمون عمومی مصاحبه شغلی

آزمون عمومی مصاحبه شغلی

5,000 تومان 5 سنتاپ
18 1 1

زبان انگلیسی 12 ساله کنکور تجربی

زبان انگلیسی 12 ساله کنکور تجربی

8,999 تومان 8 سنتاپ
299 12 0

زیست شناسی 12 ساله کنکور تجربی

زیست شناسی 12 ساله کنکور تجربی

9,999 تومان 10 سنتاپ
597 12 1