جستجو

Network Plus

Network Plus

25,000 تومان 10 سنتاپ
669 4 1

مبانی کامپیوتر Computer Fundamentals

مبانی کامپیوتر Computer Fundamentals

15,000 تومان 10 سنتاپ
215 5 3

ويندوز Windows

ويندوز Windows

15,000 تومان 7 سنتاپ
215 3 3

Exam 98-364 Database Fundamentals

Exam 98-364 Database Fundamentals

10,000 تومان 6 سنتاپ
140 5 6

Exam 70-461 Queriying Microsoft SQL Server 2012/2014

Exam 70-461 Queriying Microsoft SQL Server 2012/2014

12,500 تومان 10 سنتاپ
165 4 7

Exam 70-462 Administering Microsoft SQL Server 2012/2014

Exam 70-462 Administering Microsoft SQL Server 2012/2014

15,000 تومان 10 سنتاپ
217 6 5

Exam 70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012

Exam 70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012

14,000 تومان 9 سنتاپ
488 6 3

Exam 70-698 Installing and Configuring Widnows 10

Exam 70-698 Installing and Configuring Widnows 10

14,000 تومان 10 سنتاپ
121 3 12

Exam 70-740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

Exam 70-740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

18,000 تومان 8 سنتاپ
137 6 5

آزمون mbti

آزمون mbti

0 تومان 3 سنتاپ
0 0 0

آزمون عمومی مصاحبه شغلی

آزمون عمومی مصاحبه شغلی

5,000 تومان 5 سنتاپ
18 1 2

زبان انگلیسی 12 ساله کنکور تجربی

زبان انگلیسی 12 ساله کنکور تجربی

8,999 تومان 8 سنتاپ
299 12 1

زیست شناسی 12 ساله کنکور تجربی

زیست شناسی 12 ساله کنکور تجربی

9,999 تومان 10 سنتاپ
597 12 1