تست فرسودگی شغلی

تست فرسودگی شغلی چیست؟ و چگونه آن را بسنجیم؟

تست شخصیت شناسی DISC
هوش هیجانی بار-ان
تست فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی یا کارزدگی یعنی تحلیل قوای روانی که گاهی با افسردگی همراه است. فرسودگی شغلی نشانه خستگی مفرط عاطفی به دنبال سال‌ها درگیری و تعهد نسبت به کار و مردم است. به عبارت دیگر فرسودگی شغلی خستگی فیزیکی، هیجانی و روانی به دنبال قرار گرفتن طولانی مدت در موقعیت کار سخت است.

تست فرسودگی شغلی
Slider

تست فرسودگی شغلی

بسیاری از ما بعد از سالها کار کردن به دلایل مختلف دچار فرسودگی شغلی می شویم. برای مثال بالا رفتن فشار کاری یکی از عواملی است که اثرات این فرسودگی را بیشتر می کند. اما شاید برای شما سوال باشد چگونه این فرسودگی را باید ارزیابی کرد؟ برای ارزیابی فرسودگی شغلی خود و یا حتی کارمندان خود در محیط کار می توانید از تست فرسودگی شغلی استفاده کنید.

اگر دقت کنید اکثرا ما یک سوم زمان خود را در محیط کاری خود سپری می کنیم. به همین دلیل شغل ما بخشی از زندگی روزمره ماست که سالیان سال با آن زندگی می کنیم. به همین دلیل تاثیرات منفی و مثبت محیط کار ما بر روی جسم و روحمان تاثیر می گذارد و آن را صیقل می دهد.

فرسودگی شغلی چیست؟

فرسودگی شغلی یا کارزدگی یعنی تحلیل قوای روانی که گاهی با افسردگی همراه است. فرسودگی شغلی نشانه خستگی مفرط عاطفی به دنبال سال‌ها درگیری و تعهد نسبت به کار و مردم است. به عبارت دیگر فرسودگی شغلی خستگی فیزیکی، هیجانی و روانی به دنبال قرار گرفتن طولانی مدت در موقعیت کار سخت است.

فرسودگی شغلی حالتی است که در آن قدرت و توانایی افراد کم و رغبت و تمایل آنها برای انجام کار و فعالیت کاهش پیدا می‌کند. فرسودگی شغلی پیامدی از فشار شغلی دائم و مکرر است. بدین ترتیب که شخص در محیط کارش به علت عوامل درونی و بیرونی احساس فشار می‌کند و این فشار پیوسته و چندین‌باره است و سرانجام به احساس فرسودگی تبدیل می‌گردد. فرسودگی شغلی به‌عنوان فقدان انرژی و نشاط تعریف می‌شود و شخصی که دچار آن می شود، احساس کسالت‌انگیزی را نسبت به انجام رفتار شغلی نشان می‌دهد.

تست فرسودگی شغلی

ابزار سنجش فرسودگی شغلی چیست؟

این آزمون توسط مسلش(۱۹۸۱)ساخته شده است که برآورد جدیدی از پدیده تنیدگی،یعنی فرسودگی، مبتنی است. این پرسشنامه شامل ۲۲ماده است که به سنجش خستگی عاطفی ،پدیده های شخصیت زدایی و فقدان موفقیت فردیدر چهار چوب فعالیت حرفه ای پرداخته است و بخصوص برای سنجش و پیشگیری از فرسودگی در گروههای حرفه ای مانند پرستاران و معلمان و غیره به کار برده می شود.نحوه نمره گذاری ماده های این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت ۷ درجه ای صورت می گیرد.گزینه های این آزمون با هرگز، خیلی کم، کم، متوسط، بالای متوسط، زیاد، خیلی زیاد مشخص شده است که به هنگام مطالعه این مقیاس توسط آزمودنی، شخص احساس خود را با توجه به گزینه های تحت اختیار بیان می کند.

در آزمون فرسودگی شغلی چهار عامل شکل دهنده فرسودگی شغلی از نظر فراوانی و شدت بررسی می شود.

چه عواملی در تست فرسودگی شغلی سنجیده می شوند؟

پرسشنامه فرسودگی شغلی شامل ۲۲ ماده است که جنبه های سه گانه فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی، موفقیت فردی و شخصیت زدایی) را می سنجد(مسلش و جکسون،۱۹۸۱). مسلش و جکسون ضریب پایایی درونی را برای خستگی عاطفی ۹/۰ ، شخصیت زدایی ۷۹/۰ و موفقیت فردی را ۷۱/۰  گزارش کرده اند. اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﻴﺎن  (۱۳۷۱)ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. و ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن با روش آلفای کرونباخ ۷۸/۰ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ .همچنین  بهنیا(۱۳۷۹) ضریب پایایی این آزمون را با روش آلفای کرونباخ بین ۵۵/۰ تا ۸۷/۰ و بدری گرگوری(۱۳۷۴) بین ۷۵/۰ تا ۸۴/۰ محاسبه کرده اند. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ،  اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ دارای اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

۳ عامل تشکیل‌دهنده فرسودگی شغلی در این تست  سنجیده می‌شود که عبارتند از:

خستگی عاطفی:

بسیاری از افراد از لحاظ عاطفی دچار فرسودگی شغلی می شوند. این افراد اغلب کمال طلبند و به طور افراطی درگیر کار می شوند. از طرفی دیگر این افراد گاهی برای خود اهداف غیرواقعی برای خود مسجم می کنند.

 عملکرد شخصی:

در این شاخص فرد از عملکرد خودش احساس رضایت نمی کند. فرد احساس می کند فعالیت سودمندی انجام نمی دهد و نمی تواند از تمام توان و استعداد خود برای انجام کارها استفاده کند.

 مسخ شخصیت:

مسخ شخصیت نشان از رفتارهای متفاوت با رفتارهای قبلی و دور از شخصیت واقعی که در گذشته مشاهده شده دارد؛ به عبارتی سازمان فرد را در راستای رفتاری سوق می‌دهد که مطابق با نظام ارزشی شخص نیست و فرد و نزدیکان وی پس از مدتی احساس می‌کنند که دچار رفتارهایی متفاوت با گذشته و ارزش‌های خود شده‌اند و عمدتاً بار منفی دارد.

آزمون آنلاین فرسودگی شغلی

تست فرسودگی شغلی

آزمون‌های مرتبط

تست اضطراب بک
تست افسردگی