تست سنجش افسردگی BDI-II

تستاپ سنجش افسردگی BID II

تعداد ۲۱ سوال

قیمت ۲۷۰۰ تومان

تست افسردگی بک BECK Depression Inventory پرسش نامه افسردگی بک (BDI) که شامل ۲۱ گروه سوال است، برای نخستین بار در سال ۱۹۶۱ توسط آرون بک، بکوارد، مندلسون، مارک و ارباف تدوین شد. روایی و اعتبار این پرسش نامه در سال های ۱۹۷۱، ۱۹۷۹، ۱۹۸۵، ۱۹۸۶ به ترتیب مورد بررسی قرار گرفت و ثابت شد.

انتخاب این ماده ها بر اساس تظاهرات آشکار رفتار در بیماری افسردگی بوده و دلیل بر هیچ فرضیه ای در مورد علت شناسی یا فرایند روانی در بیماری افسردگی نیست.

مقیاس افسردگی

مقیاس افسردگی بک دربرگیرنده ۲۱ پرسش است و یکی از پرکاربردترین ابزارهای سنجش افسردگی است که برای سنجش بازخوردها و نشانه‌های بیماران افسرده ساخته ­‌شده است. ماده‌های آن بر پایه پایش نگرش‌ها و نشانه‌های فراگیر در میان بیماران افسرده فراهم شده‌اند. محتوای این پرسشنامه، نشانه‌شناسی افسردگی است، اما بیشتر بر درون‌مایه شناختی تأکید دارد.

 پرسشنامه افسردگی بک از گونه آزمون‌های خودسنجی است و آزمودنی‌ها باید روی یک مقیاس چهاردرجه‌ای از صفر تا سه به آن پاسخ دهند. این ماده‌ها در زمینه‌هایی همچون غمگینی، بدبینی، احساس ناتوانی و شکست، احساس گناه، آشفتگی خواب، از دست دادن اشتها و از خود بیزاری هستند. کمینه نمره در این آزمون صفر و بیشینه آن ۶۳ است. با جمع‌کردن نمرات فرد در هر یک از ماده‌ها، نمره او به‌طور مستقیم به دست می‌آید. آرنااو[۲] و همکاران (۲۰۰۱) نشان دادند که با نمره برش ۱۸ می­توان تا ۹۲ درصد از بیماران دچار اختلال افسردگی اساسی را به درستی تشخیص داد. نمره‌های زیر را می‌توان برای نشان دادن اندازه کلی افسردگی به­کار بست:

  ۰ تا ۱۳: هیچ یا کمترین افسردگی؛

 ۱۴ تا ۱۹: افسردگی خفیف؛

 ۲۰ تا ۲۸: افسردگی متوسط

 و ۲۹ تا ۶۳: افسردگی شدید

روایی و پایایی:

این پرسشنامه (مقیاس افسردگی بک) در بیشتر کشورها و فرهنگ­ها به‌کاررفته و روایی و پایایی آن مورد پذیرش قرار گرفته است. بک و همکاران (۱۹۹۶) پایایی بازآزمایی ۹۳/۰ را برای مقیاس افسردگی بک به ­دست آوردند وآرنااو و همکاران (۲۰۰۱) همسانی درونی ۸۹/۰ تا ۹۴/۰ را گزارش دادند. در ایران نیز این مقیاس افسردگی بک فراوان به کار بسته شده و ویژگی­های روان‌سنجی آن تایید شده است. برای نمونه دابسون و محمدخانی (۱۳۸۶) پایایی باز­آزمایی ۹۳/۰ را گزارش کردند و روایی همگرای آن را در همبستگی میان نمرات مقیاس افسردگی بک با نمرات مقیاس­های ناامیدی بک، افکار خودکشی و مقیاس هامیلتون برای افسردگی نشان دادند. قاسم­زاده و همکاران (۲۰۰۵) آلفای کرونباخ ۸۷/۰ را برای همسانی درونی، ضریب همبستگی ۷۴/۰ را برای پایایی بازآزمایی و ضریب همبستگی ۷۷/ با پرسش­نامه افکار خودآیند منفی را برای روایی این مقیاس گزارش دادند.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه نزد تستاپ محفوظ است