سامانه آنلابن ارزیابی و آزمون تستاپ
همراه تا موفقیت
تستاپ، توانایی برگزاری هر نوع ارزیابی، نظرسنجی و آزمون با نتیجه اختصاصی را بصورت فردی، گروهی و سازمانی برای شما فراهم می‌کند.

Slider

منابع انسانی ، روانشناسی و شخصیت شناسی

آزمون ها و تست های آنلاین

مدل رفتاری دیسک

آزمون آنلاین دیسک (DISC) یا مدل رفتارشناسی دیسک از جمله مدلهای رایج در رفتارشناسی و شخصیت شناسی است.

تست نئو فرم بلند
(NEO PI-R)

آزمون آنلاین نئو (NEO-P-IR) یکی از آزمون های معتبر نئو است.این آزمون ویژگی های شخصیتی بهنجار را در توزیع طبیعی اندازه می گیرد.

آزمون شخصیت شناسی MBTI

آزمون آنلاین MBTI ، پرسشنامه ای است که هدف از طراحی آن، اندازه‌گیری ترجیحات فرد در فهم دنیا و چگونگی تصمیم‌گیری است.

چرا تستاپ ؟

تستاپ نیاز سازمان ها را در برگزاری هر نوع آزمون اختصاصی با هر نوع نتیجه و تحلیل اختصاصی را رفع می کند

هر نوع نتیجه اختصاصی 

هر نوع گزارش اختصاصی آزمون آنلاین

نتایج آزمون زیبا دقیق و شخصی سازی شده بصورت اختصاصی

هر نوع تحلیل اختصاصی 

هرگونه تصحیح سوالات آزمون آنلاین

تحلیل و تصحیح هوشمند و اختصاصی آزمون

هر نوع آزمون اختصاصی

اجرای هر نوع آزمون آنلاین

هر نوع سوال، با تنوع امکانات متنی، تصویری، صوتی و ویدیویی